Vår skola

image

I diskussionen med mina partikollegor om bland annat kommunens högt satta mål (topp 20) för skolrankingen i SKLs öppna jämförelse fick jag påpekandet att vi tittar och pratar mycket om ranking och enkäter här i kommunen – och poängen personen i fråga ville göra var att vi skulle se till brukarna och de som arbetar i verksamheten. Jag fick verkligen rannsaka mig själv – är det verkligen så?! Ja, vi har onekligen många rankingar att ta ställning till, i vissa går det till och med väldigt bra för Kävlinge kommun, men som artikeln i SDS om föräldraprotester mot stora barngrupper i Kävlinge kommun visar (160531), så ser vi också hur viktigt det är för våra medborgare att jämföra och värdera den kommunala verksamheten och hur den förhåller sig till andra.

Så hur ska vi förhålla oss till det som politiker? Å ena sidan visar Kävlinge kommun på goda resultat i vissa undersökningar, å andra sidan hör vi vad kommuninvånare och personal säger om kommunens verksamhet. Vad vi politiker kan göra är, faktiskt, att just se till verksamheten och de som arbetar i den – och hur våra medborgare upplever den kommunala verksamheten.

I kommande budgetförhandlingar kommer vi (S) att föreslå direktiv för:
– att utreda delen av elevpengen som är riktad till elever i behov av särskilt stöd används till rätt insatser
– att delen av elevpengen som är riktad till elever i behov av särskilt stöd ska läggas mer centralt
– att redan utvärderat specialpedagogiskt stöd ska följa med eleven vid en övergång mellan stadier
– att utreda om arbetskläder inom ramen till vår personal ute på förskolorna
– att beställa legitimation till alla pedagoger
– att ta likabehandlingsplanen på allvar och lägga till egna frågor utifrån likabehandlingsplanen i Qualis och återinföra frågorna på mellan- och högstadierna angående kränkande särbehandling
– att utreda om att stärka fritidsverksamheten med fältarbetare

Vi vill även se:
– en förstärkning på högstadiet genom höjd elevpeng till åk 7-9
– sänkta avgifter på Kulturskolan för att göra den tillgänglig för fler elever
– att minska antalen barn i förskolegrupperna genom medfinansiering för att kunna söka statliga medel
– kompensation för ökade kostnader inom lokalvården av förskolor och skolor.

Dessa förslag på direktiv är del av den 50-öriga skattehöjningen vi kommer att föreslå som skulle ge 32,5 M till i budget för 2017, vilket vi ser som en förutsättning för att vi ska uppnå målet att Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare samt bli Skånes bästa boende kommun.

Vår bostad

image

Varför värnar vi i (S) så mycket för bostäder, speciellt bostäder inom allmännyttan och olika nivåer på hyror? Varför går vi man ur huse och demonstrerar när förslag läggs på att sälja ut delar av det kommunala bostadsbolaget, som nu händer i Landskrona men även som har varit på tapeten i sociala medier i Kävlinge?

Det är helt enkelt så att vi vägrar släppa på rätten till en egen bostad, och det betyder i praktiken att vi måsta ha hyror i olika nivåer. Vi kan inte bygga bort den klasskillnad vi har i dagens Sverige genom att modernisera det äldre beståndet och på det sättet få en anledning till hyreshöjning och i förlängningen av det ett byte av (mer önskvärda och betalningskunniga) hyresgäster. De som har en lägre betalningsförmåga försvinner inte, de blir bara utan hem och med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut idag – så ökar vi enbart bostadsproblematiken på det sättet.

Inför budgetförhandlingarna i Kävlinges fullmäktige den 7 juni kommer vi (S) att lägga olika förslag till direktiv på insatser som vi ser kan bidra till ökat bostadsbyggande – utan att sälja ut delar av Kävlinge kommunala bostadsbolag:
– Att ta fram en ny översiktsplan – som är uppdaterad och tar i beaktande de förändrade situationer vi befinner oss idag
– Att KKB och kommunen ska vara ledande av utvecklingen av Stationsområdet. Vårt förslag på direktiv är att utveckla ett samarbete med Midroc för att få bostadsbyggandet i det området att ta fart. Om det inte fungerar är vårt förslag att kommunen återköper mark från Midroc, för vi ser att fastighetsutvecklare vill hellre samarbeta med kommunen än privata aktörer
– Att kommunen visar på riktlinjer för att Kävlinge centrum ska få fortsätta vara centrum fastän Stationsstaden utvecklas
– Att kommunen tar fram en strategi för uppköp av mark för att öka den kommunala markreserv i Kävlinge och Furulund
– att kommunen fortsätter och utvecklar samarbetet med föreningslivet och ser det som en tillgång i målet att bli Skånes bästa boende kommun
– Att se över möjligheten till förbifarter utanför både Kävlinge och Löddeköpinge med tanke på vår framtida byggutveckling

Dessa förslag på direktiv är del av den 50-öriga skattehöjningen vi kommer att föreslå som skulle ge 32,5 M till i budget för 2017, vilket vi ser som en förutsättning för att vi ska uppnå målet att Kävlinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare samt bli Skånes bästa boende kommun.

Kram!

image

Det finns mycket att vara stolt över i kommunen men aldrig trodde jag det skulle bli för en liten skylt på en stolpe som visar min hastighet 🙂

En stor kram till Weronica Persson som är personen som inspirerat till budskapet ”kram” som visas på den snart riksbekanta hastighetsskylten som sitter på Ådalsvägen i höjd med kyrkan i Löddeköpinge.

Det har varit ovanligt många demonstrationer på senare tid, både med och utan plakat, skyltar och banderoller, men det är väl få som har rönt en så stor uppmärksamhet och med ett så varmt budskap som just denna lilla skylt!

Har du inte kramat någon idag så gör det 😊

Hennes kramkalas bakom budskap på fartk (r) amera

Skolverkets betygsöversyn

image
Foto: SPSM

Jag personligen är för betyg – gärna så långt ner i åldern som möjligt också!

Hur kan jag vara det med tanke på det parti jag företräder, är förälder till barn med särskilda behov, disputerad miljöpsykolog med inriktning på barn med koncentrationssvårigheter samt tjänstledig (för att driva kommunpolitik) från Specialpedagogiska skolmyndigheten?! Vill inte jag att alla barn ska klara av skolan? Jo, det är just det jag vill! Men, det ska vara utifrån elevernas förutsättningar!

Det är på grund av min bakgrund som jag ser att de elever som många tror mår dåligt av betyg (eller far illa på något sätt) är de som behöver ett system som ”ser dem”, så att de får det stöd de behöver och inte faller mellan olika stolar. De behöver även få rätt stöd i så tidig ålder som möjligt, så att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar – allt i enlighet med den skollag som vi har.

Jag tänker inte säga att det var bättre förr med den utdelning av betygsnivåer som fanns när jag gick i skolan, men vi behöver förhålla oss till fakta om hur inlärning fungerar utifrån individens (i detta fall barns och elevers) förutsättningar, och hur den sociala, pedagogiska och fysiska miljön påverkar – inte helt lätt i dagens skola – jag vet.

För att elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden samt att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande (Skollagen 4 §) i skolan så tror jag att det behövs en väl organiserad och utvecklad elevhälsa som tillsammans med alla skolans pedagoger samarbetar och har till hjälp ett betygssystem som fungerar utifrån vårt sätt att lära, så att alla klarar sig med det stöd de behöver och har rätt till. För ett barn som tar sig igenom förskola, grundskola och vidare till gymnasiet (och kanske även längre) blir en social investering – lika mycket som ett barn som faller utanför systemet blir en social kostnad och hamnar i ett utanförskap.

Märk väl att jag menar att varje elev ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar (jag menar inte att vi ska sänka kraven i skolan, ej heller att alla ska göra samma sak – vi borde egentligen höja kraven med tanke på de uttalade förväntningarna vi svenskar har på vår placering i de internationella skolrankningar som publiceras) vilket innebär ett stort ansvar för läraren givetvis, men det betyder också olika insatser beroende på eleven själv! Att få utvecklas så långt som möjligt betyder väldigt långt för vissa och en lite kortare sträcka för andra, och det är helt ok!

För att återkoppla till min första mening, så tror jag att om barn och elever blir vana vid betyg redan från tidig ålder så minskar betygsstressen och det tillsammans med att vi vuxna, speciellt föräldrar, ser över hur vi pratar och agerar inför våra barns betygssättning så kan betygen vara vägen framåt. Poängen med att sätta betyg ” … är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven i slutet av kursen eller i slutet av en termin.” (Skolverket, Betygssättning) vilket är vad en lärare gör oavsett om det resulterar i en bokstav eller en längre skriftlig bedömning, och behöver inte ses som något felaktigt eller en nedsättande värdering. Jag ser betygen som ett viktigt verktyg, som använt på rätt sätt hjälper läraren att få syn på och upptäcka de elever som kan vara i behov av en extra genomgång, digitala hjälpmedel, assistent eller någon annan insats under en längre eller kortare period.

Det jag har sett är att dagens betygssystem inte ger en rättvis bedömning, och kan för vissa elever leda till ett utanförskap som inte är helt lätt att ställa till rätta igen. Därför ser jag fram emot Skolverkets genomgång av det betygsystem som vi har idag med bland annat fler bedömningsmöjligheter, och det just för att alla barn och elever ska klara sig i skolan – utifrån sina egna förutsättningar!

http://skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/sa-kan-betygssystemet-forbattras-1.249973

Dagen efter första maj

image

När fanor är parade och bortlagda, sista bänken staplad, längsta elkabeln upprullad, grillarna rengjorda, sopor slängda och talarstolen bortburen, så kommer dagen efter. Hur gick det? Blev det som vi tänkt? Glömde vi något? Blev det rätt texter, och sades rätt saker? Vad tar vi med oss?

På radion pratas det idag om i fall och hur man ska ge dricks, och till vem. Kan man ge dricks till en politiker, nej absolut inte, men hur visar man uppskattning till en politiker förutom när det är valår? Själv vet jag när jag får min ”dricks” – det är första maj! Den dagen är fylld av förväntan, ångest, glädje, ilska, värme och gemenskap. Det är ett hav av känslor samtidigt som mycket praktiskt ska falla på plats. ”Dricksen” för min del består i den energi som jag tar med mig i vårt fortsatta arbete till nästa första maj! Det är bättre än vilken energidryck som helst. Frågor kan bli besvarade men även nya kan uppdagas, riktlinjer kan dras upp eller riktas om, och fler infallsvinklar kan öppna sig. Givetvis blir det bäst om vi gör det tillsammans, och det är vad det handlar om för mig, att vi står starka tillsammans.

En fråga som jag tar med mig, och har gjort i flera år, är hur gör andra partier?! Vad är deras källa för energi? För mig är det självklart att delta i firandet av första maj, år efter år, och just nu är jag så uppfylld så att jag bordlägger den frågan till nästa år …

Tack till alla ni som deltog, men kom också ihåg att det är länge till nästa första maj så vi kan behöva ge varandra lite uppmuntran då och då 🙂