Halva mandatperioden har gått

image

Med anledning av att det är halvlek i politiken, fick vi partier frågor att svara på från Lokaltidningen. De tänkte skriva några artiklar om hur långt man hittills har kommit med sina vallöften i Kävlinge 2014.

Vi skulle svara på följande frågor, och hålla det kort 😊

1.Vilka var era (viktigaste) vallöften 2014?
2. Vilka har ni lyckats uppnå hittills?
3. Vad tänker ni arbeta med till nästa val?

Som politiskt parti i opposition driver vi våra valfrågor vid alla tillfällen som ges, även om vi ser att vi blir nedröstade av den styrande majoriteten i kommunen. Vi har genom att skriva på social medier, ha kampanjer, göra interpellationer, lämna in motioner och ha debatter i fullmäktige väckt kommuninvånarnas och medias intresse och får på så sätt visa vår politik. Våra socialdemokratiska vallöften gick alla ut på att värna om våra kommuninvånare, deras intressen och vår kommunala verksamheter. Vi har flera vallöften som vi aktivt driver vidare under mandatperioden:

Fler händer i vård och omsorg
Kävlinge kommun har en god äldreomsorg men vi har föreslagit ökade resurser:
– för att avskaffa delade turer och kunna erbjuda heltidstjänster inom Hemvård och LSS verksamhet
– för fler tjänster till Individ- och familjeomsorgen, samt fältassistenter/förebyggare
Med de statligt riktade medlen ville vi även minska antalet timanställda vikarier.

Ett handslag med föreningslivet
För att Kävlinge kommun ska uppnå målet att bli Skånes bästa boende kommun ser vi att satsningar på kulturverksamhet och föreningar måste göras. Därför prioriterar vi frågor som rör dessa verksamheter, som exempelvis våra bad. Vi vill även se fler barn och elever i kulturskolan och har föreslagit ökade resurser.

Jobb och framtidstro
Vi har föreslagit medel för att införa heltid. Vi vill även behålla den kommunala verksamheten kommunal, och är emot att externa utförare tar över vår skötsel av gata/park, och lokalvården. Det pågår nu en översyn av den politiska organisationen och det utifrån våra motioner om både en kultur- och fritidsnämnd samt servicenämnd. Utfallet förväntas även påverka utformningen av förvaltningen.

En skola för alla
Vi vill se mindre klasser i skolan och fler lärare i skolan, och har föreslagit ökade resurser till grundskolan, och då med en särskild satsning på högstadiet. Vi har även föreslagit ökade resurser till barnomsorg för mindre barngrupper, fler personal inom fritidsverksamhet och utökad närvaro av elevhälsa, i klassrummen och på skolorna.

Bygg fler hyresrätter
En egen bostad är en mänsklig rättighet och kan vara det som gör att livet fungerar i form av trygghet, arbetsmöjlighet, familjeplanering och inkludering. Vi föreslår blandad bebyggelse och då speciellt hyresrätter vid nybyggnation och exploatering av mark. Vi vill att den mark vi bygger på nyttjas till fullo, och ser gärna att vi förtätar bebyggelsen där det är möjligt. Vi måste även bygga i kollektivtrafiknära områden.

Vi har röstat emot :
– Höjning av hemvårdsavgifter
– Ta bort förenklad biståndshandläggning
– Införande av LOV inom särskilt boende
– Införande av LOV inom daglig verksamhet

Vi ser att behoven kvarstår och det gör att vi kommer att arbeta vidare inom de olika nämnderna för att fortsätta visa på våra ställningstaganden i de frågor som ska behandlas. Vi kommer även att fortsätta lyssna på våra föreningar, näringsidkare, familjer, äldre, ungdomar och alla andra kommuninvånare fram till nästa val – och förbi det! Vi vill synas och delta i den politiska debatten i kommunen under hela mandatperioden. Vi vill visa att vi är ett alternativ att räkna med, och det innebär fortsatt hårt arbete för vår del för att vi ska få väljarnas förtroende.

Läs även de andra partiernas svar:

http://kavlinge.lokaltidningen.se/halvtid-i-kavlingepolitiken-vad-har-politikerna-uppnatt-hittills-/20161018/artikler/161019733/1476

http://kavlinge.lokaltidningen.se/halvtid-i-kavlingepolitiken-vad-tanker-politikerna-arbeta-med-fram-till-nasta-val-/20161026/artikler/161029852/1477

Detaljer enligt (m)

image

Du har all rätt att göra din åsikt hörd, men ska du raljera över något av våra förslag så gör det helst utifrån korrekta grunder. Som du nämner så är det två olika verksamheter som vi föreslår ska samarbeta (Uppdragstjänst och daglig verksamhet), och som du påpekar så ligger de inte ansvarsmässigt under samma nämnd. Men det är ju det som är poängen med vårt förslag, att det skulle vara ett nämndsöverskridande samarbete. Precis som vi pratade om i förra veckan om exempelvis tillfälliga beredningar – där du själv var aktiv. Är vi sedan överens om att utveckla verksamheterna närmre en arbetsmarknad så kunde ni ju gått med på förslaget.

Vi ser hellre att vi utvecklar än avvecklar den kommunala verksamheten – och det för mig är inga detaljer.

Sen tycker jag det är synd att ni inte frågar efter mer förklaring från oss i fall ni tycker att det är svårt att förstå vad vi menar. Vi förklarar gärna, så att ni inte behöver avslå ett förslag för den saken skull. För det är väl inte så att nu när ni i Kvintetten tagit ett beslut om att införa LOV i daglig verksamhet i LSS, att ni inte kommer att satsa på den?!

Svar till socialnämndens ordförande Annsofi Thuresson (m), Kävlinge, efter ett inlägg på moderaternas webb om ett avslag på ett tilläggsyrkande från oss socialdemokrater vid införandet av LOV i daglig verksamhet LSS, som var ett ärende i kommunstyrelsen 161026.

Avslag – igen

cropped-image.jpeg

Vi borde vara vana nu – att Kvintetten (M, L, C, Kd och Mp) i Kävlinge avslår våra (S)-förslag, men finns det verkligen inget intresse från de styrande partierna för att utveckla den kommunala verksamheten? Måste all verksamhet privatiseras och våra skattemedel gå till vinstdrivande företag? Den här frågan om vinst i välfärden är något annat än vad jag lägger fokus på här, för nu handlar det om en grupp invånare i vår kommun som vi anser inte ska hamna i ett utanförskap efter genomgången skolutbildning. Vi har två verksamheter inom den kommunala verksamheten som med fördel skulle kunna arbeta tillsammans, bara vi politiker ger dem möjligheten.

Vi läser på Kävlinge kommuns webbsida om den dagliga verksamheten:

”Syftet med daglig verksamheten är att ge varje individ möjligheten att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Den dagliga verksamheten skall vara anpassad efter den enskilde personens behov, förmåga, önskemål och intressen och därför finns det många olika typer av daglig verksamhet.”

Detta är något som vi socialdemokrater vill se att det får utvecklas. Inom kommunens verksamhet finns exempelvis Uppdragstjänst som visar att de har förmåga och förståelse för vad som krävs för att komma in på arbetsmarknaden när det ser svårt ut för en person. Även om Uppdragstjänst idag riktar sig till en annan grupp än daglig verksamhet, så finns behovet hos denna grupp inom LSS att få utföra riktiga arbetsuppgifter, utan att behöva mäta sig med andra som har full arbetsförmåga. Detta skulle vi vilja se att Uppdragstjänst får i uppdrag att utveckla sin kompetens inom i samarbete med arbetskonsulenterna inom daglig verksamhet.

Vi vill se att den dagliga verksamheten får möjligheter till att hitta nya nischer och utveckla sin verksamhet utifrån brukarnas intressen och där arbetsuppgifterna är individanpassade. Det behövs kunskap om vad funktionsnedsättningar innebär för att kunna förklara för samt skapa intresse hos företagare och potentiella arbetsgivare, vilket finns inom dagens ordinarie daglig verksamhet. Det behövs även en organisation inom kommunen för att ta tillvara på de företagare som är intresserade av att ge denna grupp människor en chans till arbete, vilket Uppdragstjänst visat prov på. Vi vill se ett utvecklat samarbete mellan ansvariga nämnder.

Daglig verksamhet är brukarnas arbetsplats och ska ingå i kommunens satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare. Låt oss då även göra en satsning på det.

Vi (S) föreslog idag på kommunstyrelsens möte att Uppdragstjänst skulle få ett uppdrag att i samarbete med daglig verksamhet utreda möjligheten att utveckla en verksamhet inom daglig verksamhet LSS, i linje med den verksamhet som Uppdragstjänst driver idag. Men det fick vi avslag på – av alla andra partier närvarande.

Vem är jag att döma dig

img_0148
Foto: Lotta Manglind

Jag läser i sociala medier och tidningen, hör på radio och ser på tv – hur mångfald och integration blir ifrågasatt: ”Ska verkligen alla inkluderas?”

Vem har rätten att döma vem som får vara med? På vilka grunder väljs man ut – både den som får döma och vem som blir dömd?

Vem som blir accepterad av andra beror på bla kön, ålder, tro, kulturell tillhörighet, födelseort, grupptillhörighet, specialintresse – men det märkliga är att det är samma kriterier som gör att du inte blir accepterad.

Vem är jag att döma dig – du kanske räddar mig en vacker dag, eller så löser du medicinska frågor eller stöttar en ensam mamma, samtidigt kan någon annan göra bedömningen att du platsar inte in i vårt samhälle. ”Du får inte vara med för du är inte likadan som vi andra.” Hur hamnade vi där?

Är det rättvist att vi alla ska bidra och göra vår plikt (utifrån våra egna förutsättningar) för att få det bättre, säkrare och tryggare? Ja, det tycker jag, samtidigt som när du behöver hjälp kan du kräva din rätt och få det stöd du behöver, när du behöver det.

Oavsett vem vi är, så ska vi få denna möjlighet. Även du min son som klappar mig på kinden och ger mig en puss på näsan, precis innan jag håller på att explodera av en eller annan anledning så läser du av mig och stoppar det, vilket är din fantastiska gåva – ändå blir du dömd av andra att inte kunna platsa in i vårt samhälle till 100%.

Det finns många föräldrar som vet vad jag pratar om. Det finns många syskon som vet vad jag pratar om. Det finns många mor- och farföräldrar som vet vad jag pratar om, likaså inom olika professioner. Vi är många som vet att det varit så här länge, vi ser de i vår vardag, runt om i vårt samhälle dagligen – men vi pratar så lite om inkludering. Om inkludering utifrån våra egna förutsättningar. Där man gör rätt för sig, utifrån sina förutsättningar, för att få kräva sin rätt till hjälp när den behövs. Våra lagar stödjer detta – men hur gör vi för att få ett genomslag i praktiken – alla dagar i veckan, för alla människor!?

Jag gör mitt bästa för att inte gråta – men vissa dagar är det svårt.

Vad är väl ett bad eller två?

img_4995

Ja, vad är väl ett bad eller två? Det är inte en mänsklig rättighet, men däremot kan det vara grunden för det föreningsliv som finns i en kommun. Aspirerar man som kommun på att bli Skånes bästa boendekommun så förpliktigar det också – och det inte bara med bostäder.

Just nu pågår många diskussioner inom förvaltning, föreningar, partier och argument vänds och vrids på. Vad är rätt? Vilka pengar handlar det om? Banlängder? Placering? Antal? Inriktning?

I andra vågskålen har vi den övriga kommunala verksamheten med allt vad det innebär i form av barn- och äldreomsorg, utbildning, fritidsgårdar, ekonomiskt bistånd mm – hur kan vi göra en bedömning utan att ta in det i beräkningarna eller att någon känner sig förbigången? Först handlar det om vad kommunen måste göra enligt lag, men sedan är det även den biten som är kommunens egna värde – det som berikar kommunen och det som dess invånare efterfrågar.

Vi är nu på väg att ta ett sådant beslut som inte är lagstadgat på något sätt, men som är en del av den drivkraft som finns i Kävlinge bland de föreningar som vi har. Vi måste nu ta ett beslut om hur vi ska göra när det gäller våra bad i kommunen – det är bara så. Situationen är akut och vi kan inte vänta längre om vi inte ska stå utan bad om några år.

Vi socialdemokrater vill att man snarast börjar projekteringen av att bygga ett familjebad i Kävlinge, för att sedan anlägga ett föreningsbad i Löddeköpinge. Vår plan som vi kämpar för är att man bygger två bad i Kävlinge kommun. Vi ser att man för ungefär samma pengar kan få till två bad och att det finns billigare sätt att bygga än vad konsulten i rapporten visar på. Men vi måste då acceptera ett annat materialval, ha en inrikting på simning, ha det nödvändigaste av kringytor, och att de två baden kompletterar varandra med sina innehåll.

Vi är medvetna om att vi socialdemokrater stoppade den politiska beslutsprocessen när det första förslaget presenterades, förvirring utbröt och röster höjdes, vilket i sig startade en process där både förväntningar men även besvikelser uttalades – och det får vi givetvis ta på oss. Vi socialdemokrater såg speciellt två saker som påverkade vårt agerande, det första var att föreningarna var inte delaktiga i processen från början vilket har påverkat diskussionen om kapaciteten, och det andra var att de västra delarna av kommunen inte var med i planeringen.

Varför har vi då hamnat i denna ståndpunkt? För det första har vi haft två bad i kommunen en längre tid, och vi tror inte att det är positivt att ta bort något som vi ser är en del av Kävlinge kommun. För det andra är tillgången till bad en del av vår svenska välfärd och dess utveckling, det har inte alltid varit en självklarhet med tillgång till bad. Idag ser vi att bad i dess olika former gynnar vårt föreningsliv, välbefinnande, hälsa, simkunnighet, rehabilitering och babysim, vilket vi vill fortsätta se vara en del av kommunens attraktionskraft som en bra boendekommun.

Varför ett familjebad i Kävlinge? Det är vår huvudort, och kommunen behöver visa sitt engagemang och intresse för att på så sätt höja attraktionskraften på Stationsstaden för att initiera och utveckla byggandet av bostäder.

Varför ett föreningsbad i Löddeköpinge? I Löddeköpinge behöver vi en simhall för att gynna de boende och föreningslivet i västra delarna av kommunen. Vi ser att en hälsoprofil håller på att utvecklas inom Löddeköpinge och då passar ett bad bra.

Vi socialdemokrater kommer även att yrka på att ett nytt bad i Löddeköpinge ska stå klart innan vi blir tvingade att stänga det gamla.