Badförslag

image

Vi socialdemokrater är tveksamma till badutredningens förslag angående ett (1) bad med en bankapacitet som enligt oss inte ger utrymme för allmänheten och simföreningarnas utveckling, som vi tagit del av tidigare. Utredningen pekar även på en kommunikation som inte finns, dvs en ny väg (1137) mellan Löddeköpinge och Kävlinge. Det har även varit bristande kommunikation med föreningarna. Vi socialdemokrater ser att vi måste vara öppna för att det kan bli två bad i vår kommun.

Vi vill se bad för alla, där det finns babysim, simundervisning, simtävling, motionssim och möjlighet till rehab och handikappsim. Det ska finnas plats för simklubbarnas hela verksamhet.

Aspirerar man som Kävlinge kommun gör på att bli Skånes bästa boendekommun så förpliktigar det också – och det inte bara med bostäder. Vi har en drivkraft hos våra föreningar som vi anser att vi behöver beakta för att just bli en attraktiv boendekommun.

Vi socialdemokrater vill att man snarast börjar projekteringen av att bygga ett enklare familjebad i Kävlinge, för att sedan anlägga ett föreningsbad i Löddeköpinge. Vi ser att man för ungefär samma pengar kan få till två bad och att det finns billigare sätt att bygga än vad konsulten i rapporten visar på. Men vi måste då acceptera ett annat materialval, ha en inriktning på simning, ha det nödvändigaste av kringytor, och att de två baden kompletterar varandra med sina innehåll.

Vi socialdemokrater såg speciellt två saker som påverkar vårt agerande, det första var att föreningarna inte var delaktiga i processen från början vilket har påverkat diskussionen om kapaciteten, och det andra var att de västra delarna av kommunen inte var med i planeringen.

Varför har vi då hamnat i denna ståndpunkt? För det första har vi haft två bad i kommunen en längre tid, och vi tror inte att det är positivt att ta bort något som vi ser är en del av Kävlinge kommun. För det andra är tillgången till bad en del av vår svenska välfärd och dess utveckling, det har inte alltid varit en självklarhet med tillgång till bad. Idag ser vi att bad i dess olika former gynnar vårt föreningsliv, välbefinnande, hälsa, simkunnighet, rehabilitering och babysim, vilket vi vill fortsätta se vara en del av kommunens attraktionskraft som en bra boendekommun.

Varför ett familjebad i Kävlinge? Det är vår huvudort, och kommunen behöver visa sitt engagemang och intresse för att på så sätt höja attraktionskraften på Stationsstaden för att initiera och utveckla byggandet av bostäder.

Varför ett föreningsbad i Löddeköpinge? I Löddeköpinge behöver vi en simhall för att gynna de boende och föreningslivet i västra delarna av kommunen. Vi ser att en hälsoprofil håller på att utvecklas inom Löddeköpinge och då passar ett bad bra. Vi vill att ett föreningsbad blir en del av den översyn som görs av hela Tolvåkersområdet.

Vi socialdemokrater kommer även att yrka på att ett nytt bad i Löddeköpinge ska stå klart innan vi blir tvingade att stänga det gamla.

Med den positiva inflyttning som förväntas i Kävlinge kommun genom utvecklingen av bostadsbyggandet i exempelvis Stationsstaden så anser vi att det kommer att finnas möjlighet till två bad i Kävlinge kommun.

Vårt förslag till beslut:

Befintliga badhus inom Viken- och Tolvåkersområdet ska avvecklas och ersättas av ett enklare familjebad i Kävlinge och ett föreningsbad i Löddeköpinge.

Förslag på placering av nya bad är på Stationsområdet i Kävlinge samt inom Tolvåkersområdet i Löddeköpinge.

De två baden ska komplettera varandra i innehåll.

Starta projektering omgående för familjebad i Kävlinge.

Planera så att ett nytt bad i Löddeköpinge inom Tolvåkersområdet är klart innan det nuvarande behöver stängas.

För att hålla igång badet i Löddeköpinge kan renovering få utföras så att inte två bad projekteras samtidigt.

/Catrin Tufvesson
för Socialdemokraterna i Kävlinge

Be(M)ötande o(C)h förtroende

img_5931

Att man som politiker hör vad man vill höra och man förstår vad man vill förstå, det ingår med tydlighet numera hos de styrande politikerna i Kävlinge (M, L, C, Kd och Mp). Nu har vi varit med om det flera gånger under denna mandatperioden i kommunen, men även där kan de styrande gå för långt så att det slår tillbaka på dem själva. Det som oroar oss är de styrandes agerande och uttalanden när det gäller kommuninvånarnas välbefinnande och anställdas trygghet. Vi får det till att de vill dölja sina egna tillkortakommanden.

Är de sådana människor vi vill ha i styrande position?

Att centerpartiet inte vet hur facklig-politisk samverkan fungerar och vad som är syftet är kanske inte så svårt att förstå, de har knappt någon erfarenhet av det, men att de öppet visar det förvånar oss.

Att moderaterna börjar bli nervösa för Attendos inträde i kommunen och deras krav är också förståeligt eftersom vi fortfarande saknar kriterierna (insyn från kommunen, meddelandefrihet bla, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2016-09-12). En annan aspekt är att om nu kommunen var så orolig för att inte kunna fylla upp platser i äldreboenden så att man väljer att inte bygga – hur kan då en privat aktör satsa i kommunen? Jo, för de ser behovet, men det måste ju även kommunen sett med tanke på den kö som finns?

Alternativ som äldreboende samt korttidsboende (där vi ser ett ökat behov av i enlighet med nya Hälso-och sjukvårdsavtalet) på Möllebacken och Kullagården hade varit av intresse att utveckla, och fullt möjligt att driva i kommunal regi med tanke på den goda kvalité vi har på vår äldreomsorg. Detta har lyfts fram av oss (S) i kommunfullmäktige (2016-09-12) och i socialnämnden (2016-06-09), samt KKB tog fram förslag på utbyggnation av Kullagården som drogs tillbaka (2016).

Jag vill  även för sakens skull poängtera att det är inte vi i (S) som börjat peka finger på andra partier och deras partiföreträdare. Vi har agerat just, men vi i opposition når också en gräns för vad man kan acceptera från de styrande och deras uttalanden och agerande. Vi i (S) tänker hålla oss till vad som är rätt och riktigt – vi får se vad de styrande vill 😳?!

http://www.skd.se/2017/02/22/lang-vantan-for-plats-pa-aldreboende/
https://www.centerpartiet.se/lokal/skane/kavlinge/startsida/nyheter/nyheter/2017-02-01-centerpartiet-kritiserar-socialdemokraterna-i-kavlinge-om-budgeten.html

Var ska våra äldre bo?

img_5931

Kön till Kävlinge kommuns äldreboende har mer än fördubblats från 2015 till 2016!
Nu är det med all rätt fokus på äldreboendet, så kallat särskilt boende, i Kävlinge kommun.

Väntetiden för plats i äldreboende har fördubblats inom Kävlinge kommun mellan 2015 och 2016 – från 51 till 121 dagar. Det ska jämföras med andra delar av landet där man i genomsnitt får vänta i 55 dagar. Enligt lagen ska en kommun erbjuda plats på ett äldreboende inom 90 dagar.

Hur kan det ha blivit så?

Målet är och har varit att få socialnämndens budget i balans! Givetvis ska fokus vara på budgeten, men ska det gå före omsorgen om de äldre och deras möjligheter till boenden? Vi kan förstå att de styrande i Kvintetten (M, L, C, Kd och Mp) är glada för att det gick att få ner det stora budgetöverskottet, men ska det verkligen vara på bekostnad av våra äldre? Vi socialdemokrater har under flera år velat tillföra socialnämnden medel, men fått avslag från de styrande.

Kvintetten i Kävlinge kommun har beslutat om LOV (lagen om valfrihet) inom särskilt boende. Det vi ser som ett resultat av det är att kommunen inte planerar att bygga fler äldreboenden.

Det som sker nu är att ett privat vårdbolag har börjat bygga ett nytt äldreboende i Kävlinge. Detta bygge kommer inte att stå klart förrän år 2018. En redan lång väntetid till äldreboende kommer därför bara att bli ännu längre. Den provisoriska lösningen som tidigare togs fram för att lösa det akuta behovet stoppades, med motivationen att bygget i Löddeköpinge skulle skyndas på. Det hände dock inget. Kan anledningen vara att borgarna ville skapa en marknad för en privat utförare?

Att anta LOV inom särskilt boende och tillåta en privat aktör lösa situationen är ett sätt som vi socialdemokraterna är emot och tar avstånd ifrån.

Vi socialdemokrater hade hellre sett att det byggdes ett nytt äldreboende på Möllebacken i Löddeköpinge, där kommunen stått för utförandet och på så sätt bidragit till en stabilitet för våra kommuninnevånare i de västra delarna av kommunen. Tomten har varit byggklar länge. En förtätning och utbyggnation av Kullagården hade försörjt de östra delarna med fler äldreboenden. Med rätt vilja hade här redan varit ett nytt äldreboende i kommunal regi och därmed minskade köer.

Där vi socialdemokrater vill ta ansvar för planeringen av de äldres behov genom att färdigställa byggen samt anställa, låter Kvintetten externa entreprenörer ta över den processen. Har vi verkligen tid och råd att vänta in att privata vårdbolag löser kommunens ansvar för de äldre?

Undertecknat

Kävlinge 2017-02-10

Gunni Gustafsson Nilsson (S)
2:e vice ordförande socialnämnden Kävlinge

Gunilla Tornqvist (S)
Ledamot socialnämnden Kävlinge

https://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3395/article/538448/12/2/render/?token=dcc0d05e73b76d038701792e8caf5772

Tillsammans

img_0232

Ett hjärta kan bulta för mycket – vilket vi såg igår!

Tillsammans för Kävlinge arrangerade en manifestation utanför Värdshuset i Kävlinge för att visa att alla är 100% välkomna, och EgoVera hade kramkalas under rosa trädet i centrala Kävlinge!

Samtidigt hade vi i (S) föreläsning för det vi brinner för – solidaritet. Ett ord som många tycker har blivit förlegat, men är det egentligen det?! Dagens unga – vet de vad det innebär?

På 1970-talet var solidarisk förknippat med röd vänster, socialism, och med fackföreningar, kollektiv avtal samt arbetarrörelsen.

Vad är solidarisk idag? Måste det vara politiskt laddat?

Behöver vi solidaritet idag?

Hos unga idag ses solidaritet som en vänskap och handlar om humanistiska värderingar. Att man osjälviskt ställer upp för en grupp. Att man håller ihop gemensamt och stödjer varandra, antingen av intresse eller en princip.

Men har inte närvaron av solidaritet minskat i dagens samhälle genom den utveckling som skett mot en högre grad av individualism?

Gårdagens aktiviteter övertygar mig om att vi både behöver solidaritet och att den verkligen finns hos våra kommuninvånare – utan att för den skull vara partibunden.

Sen är man alltid välkommen till os(s) – om man nu skulle vilja bli det 🌹

http://www.skd.se/2017/02/13/ljusmanifestation-pa-torget/
http://www.skd.se/2017/02/10/weronica-fixar-nytt-kramkalas-under-tradet/

Hård debatt

img_6292

Visst är det spännande med debatter 😊

Gårdagens kommunfullmäktige visade på olikheter när det gäller lösningen på bostäder till nyanlända. Inget nytt under himlen där, tyvärr pratar delar av de styrande för att vilja göra mer men vid omröstning så följer man det liggande förslaget till beslut. I detta fall betyder det att vi skjuter på politiska ställningstagande när det gäller byggnation för nyanlända och låter verksamheten ta fram lösningar.

I motsatts till vad som framhölls på gårdagens möte tycker vi i (S) att verksamheten gör ett otroligt bra jobb med de förutsättningar de har, men får ta ett stort ansvar. Det vi saknar är ett aktivt politiskt ställningstagande, som borde tagits tidigare. Vi tror nämligen inte det räcker med de insatser som är planerade.

Att vänta och se är i och för sig också är ett ställningstagande 😕

Men vi tänkte på Kävlinge kommuns slogan: 100% välkommen – det förpliktigar också.

http://www.sydsvenskan.se/2017-02-14/alla-ar-inte-100-valkomna-i-kavlinge
http://www.skd.se/2017/02/13/hard-debatt-om-flyktingbostader/

Orka ta beslut

img_0230

Måste man ta beslut?! Ja, ibland får du faktiskt inte avstå att delta i ett beslut som vid myndighetsutövning i en kommunal nämnd tex i miljö-och byggnadsnämnden. För er som inte vet så vid tillstånd, bygglov mm så måste alla ledamöter i en nämnd delta i beslutet, antingen genom att bifalla eller avslå ett förslag men man får aldrig avstå. Du måste med andra ord visa hur du ställer dig i frågan. Helt rätt, men så svårt. I fall det skulle hända, vilket har hänt, så ligger ansvaret på ordförande att påpeka detta. Missar ordförande det så finns nämnds-sekreteraren till hands, annars kan närvarande ledamöter peka på kravet.

Hur gör man då när man inte vill ta ett beslut? Lämna över det åt någon annan – ja men då tycker jag att man inte kan komma efteråt och ha en åsikt om själva resultatet, som vid våra val tex. Man kan även skylla på andra faktorer, ex lagar, gruppbeslut, vädret eller något annat som inte går att ändra på eller påverka. Detta kan genomskådas av drivna debattörer eller kluriga barn – som är ytterst snabbtänkta ibland.

Man kan inte heller backa i en fråga om man lovat något, vilket blir av yttersta vikt som politiker. Det vi måste ta med i beaktande är att våra kommuninvånare faktiskt kommer ihåg vad vi tidigare har lovat, kanske i media, eller på en blogg eller till ett val. Även om vi säger lite slarvigt att man glömmer väldigt fort, så kan man inte ta det som en sanning, både för att folk kommer faktiskt ihåg men man kan även bli påmind av någon, som faktiskt kommit ihåg, och då kommer tidigare utlovade saker i dager igen.

Det kan då bli väldigt märkligt när en situation förändras, och man själv inte riktigt förstår varför. Igår tittades det på Melodifestivalen så klart, sen fortsatte delar av familjen att titta på tablå-tv – eller IRL-tv – i flera timmar för det var bra … Morgonen idag innehöll tidningsläsning vid frukostbordet – papperstidningen – och tystnaden stördes bara av gammelradio dvs ingen hade valt en ”lista” från något annat digitalt forum. Utöver det dammsuger nu två tonåringar var sin våning i huset – drömmer jag, eller är det så att jag har lovat något eller har vi haft familjeråd och tagit ett beslut som jag seriöst inte kommer ihåg?!

Två eller tre stolar

img_0229

Ett hundraårigt agerande i socialdemokratisk anda av facklig-politisk samverkan är nu ifrågasatt av de borgerliga i Kävlinge kommun. Att samverka betyder att flera parter, t.ex. personer, föreningar, och/eller organisationer tillsammans försöka uppnå ett gemensamt mål. Vägarna dit kan vara många och långa samt bygger på förtroende. Det finns olika sätt att samverka på, i detta fall är det att lyssna på fackliga representanter för våra skolor i kommunen. Hur är det olika jämfört med att lyssna på de företagare som finns i kommunen? Eller föreningar? Som vi i (S) ser det så är det genom att samverka som det går att nå resultat. Kanske något för de styrande i kommunen att fundera på …

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och vi socialdemokrater i Kävlinge har under en längre tid träffats och pratat om gemensamma intressen, dvs förskola och skola. Eller egentligen mer om elever och pedagogers situation i dagens utbildningsverksamhet. Vi kom fram till att vi ser och hör mycket som är lika, och bestämde oss för att göra ett gemensamt uttalande inför kommande budgetförhandlingar, vilket inte riktigt gick hem hos de styrande – men det hade vi inte förväntat oss heller 😊

______________________________________________________________

Pressmeddelande 170131

”Inför årets budgetförhandlingar i Kävlinge kommer vi i (S) att driva frågor rörande kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det är ett mål taget i kommunfullmäktige som vi nu verkligen behöver fokusera på.” säger Catrin Tufvesson, oppositionsråd för socialdemokraterna.

En del av att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är att behålla befintlig personal genom att vara mån om den men även rekrytera ny, vilket idag är högaktuellt med tanke på den svåra situation som kommunerna befinner sig i på grund av bristen av rätt arbetskraft inom flera områden samt den rörlighet som vi ser. Detta påverkar bland annat arbetsmiljön, vilket är en annan del som arbetsgivaren är ansvarig för.

”Vi i (S) har under flera år diskuterat och debatterat om situationen på våra förskolor och skolor när det gäller deras verksamheter. Det handlar om både situationen för personalen och barnen samt kommunens ansvar som arbetsgivare, där elevhälsan är ett stöd till hela lärarkåren. Vårt utgångsläge är att varje barn ska få den hjälp de både är i behov av samt som de har rätt till – utan att barnet eller eleven ska känna att det är deras fel.” säger Catrin Tufvesson.

Grunden för en attraktiv arbetsgivare är att ha en lönesättning som är accepterad av de anställda, och som upplevs som rättvis där principer för lönesättning följs, och inte ha en lönesättning som bryter mot hierarkin på förskolan eller skolan.

”Tanken, som både LR och Lärarförbundet står bakom, är att en attraktiv arbetsgivare bör måna om sina lojala medarbetare.” förtydligar Paul Carlbark, kommunalombud för LR I Kävlinge.

För att underlätta situationen måste personalen få göra det den är utbildad till. Arbetsgivaren har inte råd att låta lärarna arbeta med annat än vad de är utbildade till. Här kan kompletterande kompetens behövas anställas för att läraren ska kunna undervisa mer. Det finns intressanta förslag från Malmö kommun så som lärarassistent och elevkoordinator (ta över mentorskapet) för de äldre eleverna men även biträdande lärare (i de lägre åldrarna).

Socialdemokrater har även ett förslag på att förstärka ledningsresurserna på skolorna så att rektor ska kunna vara den pedagogiska ledaren som är tänkt. Vill man nyttja befintlig personal för att inte behöva utöka anställningarna och kunna hålla sig inom budgetramen är ett alternativ att kanslisterna på skolorna får mer ansvar för ekonomiska och administrativa uppgifter som avlastning för rektorerna.

”För att skapa förutsättningar för ett gott pedagogiskt ledarskap behöver rektorerna avlastas.” säger Lotta Cederberg Gedik, ordförande i Lärarförbundet i Kävlinge. Socialdemokraterna ser även att en liknande problematik finns inom förskolan. Där har barngruppernas storlek varit en väl debatterad fråga men för att komma närmre en lösning kanske fokus bör vara mer på arbetsuppgifternas utformning samt kompetensen och erfarenheten hos de anställda. Även fritidshemmen ska vara bemannade så att kraven utifrån läroplanen kan nås och efter barnens behov.

Ytterliga en fundering från socialdemokraterna är att Bildningsnämnden borde centralt tillhandahålla lokaler för skolverksamhet, för att det inte ska bli ojämna hyror mellan tex nybygge, moduler och avskrivna lokaler. Rektor ute på skolan ska ha ansvar för utbildningen och inte behöva engagera sig i fastighetsförvaltning, men måste få säga vad de ser behövs ur pedagogisk vinkling med stöd av någon som kan fastigheter.

”Varför inte låta kommunen ta hela hyran för alla skollokaler, istället för att rektor ska ansvara för det i sin budget? Även det blir en avlastning för rektorn.” säger Rune Sandström, 2:e vice ordförande för socialdemokraterna i Bildningsnämnden.

Socialdemokraterna planerar att föra diskussioner med involverade fack inför kommande budget, för att få deras syn på vad en attraktiv arbetsgivare innebär. Gemensamma åsikter kommer att föras fram innan budgetfullmäktige.

”Vi vill se om vi kan påverka årets budget innan den läggs, vilket hade varit annorlunda gentemot alla avslag som vi annars brukar få. Har man inte makten får man försöka påverka de som har – och det för kommuninvånarnas bästa.”, avslutar Catrin Tufvesson med att säga.

För ytterligare frågor kontakta:

Paul Carlbark
Kommunombud LR Kävlinge
0766-122262

Lotta Cederberg Gedik
Ordförande Kävlinge lokalavdelning
lararforbundet@kavlinge.lararforbundet.se
046-739115

Catrin Tufvesson
Kommunalråd (S)
0709-739110

Rune Sandström
2:e vice ordförande Bildningsnämnden
070-3733810
______________________________________________________________

http://www.skd.se/2017/02/01/s-och-lararfacken-i-samarbete-om-budget/
https://www.e-pages.dk/skanskadagblad/3381/article/531320/12/4/render/?token=75ce462519c8051f100eacef6837f1f1