Budget (s)nack

258FA163-EE34-43A2-91B1-58F3B7FC1A14

”Vilket parti?”

Frågan är ställd i ett socialt medium där diskussionen handlar bl.a. om vilket parti som står bakom nedläggningen av VILA i Kävlinge kommun.

VILA står för vård i livet slut, och är en unik tjänst som finns i Kävlinge för yngre men även äldre personer och deras familjer som befinner sig i ett skede när bot inte längre är ett alternativ, utan det är lindrande vård – palliativ vård – som är en möjlighet.

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.
Palliativ vård innebär att:
* lindra smärta och andra plågsamma symtom
* bekräfta livet och betrakta döden som en normal process
* inte påskynda eller fördröja döden
* integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården
* stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden
* stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete
* genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes behov
* främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt
* vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer. ”
(Definition av palliativ vård enligt WHO)

Vi socialdemokrater är positiva till att utveckla kommunens hemvård, det som kallas Hemvård 2.0. Vi har en av Sveriges bästa äldreomsorger just tack vare viljan att vara i framkant och driva utvecklingen framåt. Det som vi däremot är förfärade över, vilket VILA-personalen har fått erfara på personlig nivå, är hur informationen om hur omorganisationen skulle verkställas och hur den har undanhållits både VILAs personal samt oss politiker i opposition. Vid förfrågningar på socialnämnden har vi fått argumenten att politiker tar beslut om övergripande viljeinriktningar, sedan verkställer verksamheterna. Det är även en omorganisation som är ”hur” man ska göra det, och det har politiker inget att göra med.

Som vi socialdemokrater ser det så kan det inte bli mer fel. Kävlinge är en moderatstyrd kommun med låg skatt, vilket innebär två saker. Det ena är att moderaterna arbetar medvetet mot att privatisera all kommunal verksamhet. Det är en del av deras grundideologi. Det andra är att Kävlinge kommuns budget är nu så tight att verksamheterna tvingas till omorganisationer, eller som vi kallar det för – besparingar – för att budgeten överhuvudtaget ska gå ihop vid årets slut.

Ramarna för 2019 togs av en enad majoritet (M, L, C, Kd samt Mp) i veckan som gick. Det var bara vi socialdemokrater som ifrågasatte den och efterfrågade en risk- och konsekvensanalys eftersom verksamheterna inte kommer att få full kompensation för befolkningsökningen som sker i kommunen. Det innebär att vi kommer att få se fler omorganisationer … Vi frågar oss också hur man kan ha som mål att vara en attraktiv arbetsgivare när konsekvenserna av nedskärningar påverkar arbetsmiljön.

Verksamheterna – förskola, skola, äldreomsorg där bl.a. VILA är en del – kostar idag 101% – men vi har budgeterat för 98%. Vem förstår inte att det kommer att påverka kvalitén på utbudet?!

Lönerna är vår största kostnad, och vill man som politiker uppnå en stor effekt budgetmässigt så är det inom det området förändringar ger störst utslag.

Då undrar jag hur moderaternas partiföreträdare i Kävlinge tänker när de säger att de vill sänka skatten ytterligare under kommande mandatperiod. Eller egentligen gör jag inte det, utan min fundering rör sig mer om hur vill våra kommuninvånare ha det?!

Det vi saknar i budgeten är satsningar på:
Föreningslivet (som är en anledning till att man väljer Kävlinge kommun)
Kulturlivet (se ovan)
Barnomsorg (våra nya förskolor byggs för att de gamla inte är funktionsdugliga längre)
Skolor (personal är en del av elevernas arbetsmiljö)
Parker och naturmiljöer
Barnvänliga gång- och cykelleder
Äldreomsorg i kommunal regi
Arbetsmiljö (som en del av att vara en attraktiv arbetsgivare)
Lokalt näringsliv (som ger fler arbetstillfällen)

Men vi kommer få en fin badplats – om Länsstyrelsen går med på att parkering sker på naturskyddsområdet …

Väljarna får bestämma den 9 september.

PS. För er som fortfarande funderar på första frågan ”Vilket parti?” Så är det moderaterna som är ytterst ansvariga i frågan här i Kävlinge kommun. DS.

http://www.skd.se/2018/06/16/vila-enheten-laggs-ned/
https://www.sydsvenskan.se/2018-06-14/oforandrat-lag-skatt-i-kavlinges-budget

Livet är föränderligt

32ce4d73-54a2-4a22-b9a1-6592115e4db8.jpeg

Stora, men även mindre, förändringar är jobbiga – och vi reagerar alla olika.

Yngste sonen blev väl vad man kallar för mindre bestört när han insåg att båten på förskolans lekplats inte fanns mer. Mitt försök till förklaring att det var tio år sedan han varit där senast och att den redan då var mer än välanvänd fungerade inte som argument. Den var ju borta!

Det tog en stund att smälta och jag såg att han blev berörd. Jag tror inte båten i sig kanske var så viktig, men minnena som var fäst med båten var liksom borta – och de borde ha varit kvar som en form av säkerhet.

Vi är många som har liknande upplevelser i våra ryggsäckar. Ibland blir upplevelsen något att stärka sig med, men ibland dyker upplevelser upp som bara smärtar. 

När sorg drabbar oss – som vid en förlust av en nära person – så väcks många känslor som behöver hanteras – ilska, vanmakt, orättvisa, uppgivenhet, saknad – och för många av oss vid ologiska tillfällen och i oordning. De som är mer bevandrade inom sorgearbete kan förklara hur vi människor fungerar i olika stadier men det hjälper ofta föga i just det ögonblicket. Det måste få rinna en hel del vatten under bron ibland – samt även en hel del tårar.

Det som också behövs är ork att bearbeta upplevelsen. I fallet med sonen och den förlorade båten så är händelsen förbi och lagd till de (mindre) bra minnena, men han reder sig.

I morgon har vi en tyst minut för en nyligen bortgången partikollega på kommunstyrelsens möte – då får tårarna rinna … 🌹🌹🌹