Missnöje över KKB-utförsäljning

image

”Överklaga!”

Besvikelsen är enorm – både före och efter kommunfullmäktiges beslut, över att sälja ut 15% av det kommunala bostadsbolagets lägenhetsbestånd i Kävlinge.

Utförsäljningen har uppmärksammats av media, i sociala forum, på byn, inom Hyresgästföreningen både lokalt samt regionalt, och givetvis av hyresgäster.

Alliansen (M, C, L och Kd) driver igenom, med stöd av SD, utförsäljningen på måndagens möte den 190610. Där antas nya ägardirektiv för det kommunala bostadsbolaget, samt fastställer att det blir Kävlinge kommunala Holdings styrelse som kommer att följa försäljningsprocessen och slutligen godkänna förslag till försäljning och potentiell köpare – med andra ord kommer vilka fastigheter det blir, samt vilken köpare det blir inte att debatteras i eller beslutas av kommunfullmäktige. Öppenhet och transparens sätts åt sidan. Anledningen är att de styrande vill inte uppröra de berörda hyresgästerna innan man bestämt vilken köpare det blir. Så det är bättre att hålla alla KKB-hyresgäster på halster istället 🤔?!

Intressant nog så får jag höra av styrande partiföreträdare att det är jag, och andra socialdemokrater, som gör folk upprörda. Hur tänkte man där? Det är väl inte jag och mitt parti som vill sälja ut Allmännyttan och folks hem?! Så vem är det som gör folk upprörda egentligen?

För att få ett fullmäktigebeslut upphävt genom en laglighetsprövning (överklagan) så måste det finnas en grund för upphävandet av beslutet, vilka återfinns i Kommunallagen.

”Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.” (26§ SFS 2017:725)

Utförsäljningen av 15% av KKBs lägenhetsbestånd bereddes i kommunstyrelsen inför beslutet i kommunfullmäktige. Det är kommunstyrelsens förslag som ligger till grund för beslutet som kommunfullmäktige antar. Vi i S var kritiska redan i KS och ville återremittera ärendet, för vi ansåg att det saknades en konsekvensanalys om hur en så pass stor utförsäljning kommer att påverka samhällsutvecklingen i Kävlinge kommun – som vi politiker är ansvariga för. Det saknades även en konsekvensbeskrivning om hur en utförsäljning påverkar hyresgästerna och deras möjligheter till att bo kvar, samt hur en utförsäljning påverkar bolaget i sig.

Men vi fick avslag på det, och ärendet gick vidare till kommunfullmäktige där vi nu vet hur utfallet blev.

En av de styrande partiföreträdarna pratade i fullmäktigedebatten om en kostnadskalkyl för en utförsäljning – men den har vi i oppositionen inte sett. Vi kan givetvis överklaga ett beslut som vi inte är eniga med de styrande om eller som vi anser inte är till fördel för kommuninvånarna, men ett beslut kan endast upphävas av Förvaltningsrätten (8§, SFS 2017:725) om:

   1. det inte har kommit till på lagligt sätt.

Även om vi som förespråkare för Allmännyttan blir besvikna vid en utförsäljning så kan vi inte se att beslutet har tillkommit på felaktigt sätt – fastän vi saknar konsekvensanalys och kostnadskalkyler. Ärendet är dåligt förberett och beslutsunderlaget under all kritik, kanske för att det hastar vad vet vi, men det är berett i förberedande instans.

   2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget.

Ärendet är i allra högsta grad en angelägenhet för kommunen – och det är ju därför vi opponerar oss.

   3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har den friheten att besluta om just ärenden som utförsäljning av – eller om man så vill behålla och utveckla – kommunala bolag.

   4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Tyvärr gör det inte det. Att undanhålla information är inte olagligt – bara ett demokratiskt fulspel, och det är inte heller en grund för upphävandet av beslutet.

Så, lagligt sett så finns det ingen grund för ett överklagande, men det står alla kommuninvånare fritt att göra den bedömningen. Däremot kan vi opponera oss och berätta vår sida av saken.

I fullmäktigedebatten ansåg partiföreträdare för SD, M och C att vi i S inte skulle lägga förslag som vi vet på förhand inte får majoritet! Vilket påhopp på den demokratiska processen samt yttrandefriheten! Vi har våra väljares stöd och förtroende – och förväntningar – att driva de frågor, avslag och återremisser vi anser är lämpliga. Och vi kommer att fortsätta återremittera samt avslå förslag som vi inte håller med om – fastän vi vet att vi inte har majoritet för det (än) oavsett hur mycket de styrande än tycker att det är vi som upprör folk. Om man nu gör en bedömning av de beslut som tagits så är det faktiskt de styrandes förslag som gjort kommuninvånare upprörda. Kanske något att fundera över 🤔

Beslut om KKB

image

Vi Socialdemokrater begärde återremiss på ärendet för en konsekvensutredning saknas på gårdagens fullmäktigemöte. Vid påföljande votering röstade vi för avslag.

Vad vill den styrande borgerligheten med det kommunala bostadsbolaget?
I Kävlinge har vi ett välskött kommunalt bostadsbolag – KKB. Kommunala bostadsbolag ska drivas i allmännyttiga syften.

Den grundläggande tanken med ett allmännyttigt bostadsbolag är att bostäderna ska vara tillgängliga för alla – oavsett social, ekonomisk, etnisk eller annan bakgrund. I det allmännyttiga syftet ingår ett aktivt samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen. Detta arbetar KKB med – varför kan vi då inte aktivt stödja denna utveckling?

För tre år sedan ställde vi frågan till Moderaterna om en utförsäljning av KKB var på gång då man skulle dela upp bostäderna i ett bolag och verksamhetsfastigheter i ett annat, men det var inte anledningen till uppdelningen … vad händer då idag?? Vi undrade även då om det var början på en utförsäljning av HELA KKB – ja vi får väl se, de börjar med 15 % …

Vi ser med oro att fler och fler kommunala bostadsbolag – alltså allmännyttiga bolag – blir utsålda till privata aktörer. KKB är ett välskött bolag och har varit det under en längre tid, med en bredd av äldre respektive nybyggda fastigheter som vi vill behålla inom KKB.

Vårt förslag för tre år sedan var att använda den bolagskoncern vi tog beslut på genom att sälja verksamhetsfastigheter som KKB ägde till KKL, för att frigöra och få medel att bygga nya fastigheter. Istället för att sälja hyresfastigheter så fanns det verksamhetsfastigheter som KKB ägde som exempelvis Kullagården som skulle kunna säljas av KKB till KKL (allt i enlighet med förslaget av koncernbildningen) för att få finansiering till att fortsätta byggandet av hyreslägenheter.

Men det dög inte som lösning för det behövs fler privata aktörer på marknaden, de styrande hävdar att KKB har ett monopol på hyresrätter i Kävlinge. Monopol innebär att ett företag har den totala marknaden, så är inte fallet idag – KKB har 70% (70% är inte 100%) och det finns 15 andra hyresidkare till i Kävlinge kommun – och med hur det är planerat framöver så kommer de både att utveckla sina bestånd mer samt fler aktörer kommer att komma in på marknaden i Kävlinge.

Att sälja ut delar av KKB för att återinvestera i bostäder samt bad och idrottshall låter väldigt bra, och vilken kommuninvånare säger nej till det? Inte de som bor i villor eller bostadsrätter i alla fall – för det är inte deras hem som ska säljas, och de får en utveckling av en välbehövd idrottshall och ett nytt bad i Kävlinge.

Men vem kan mena att hyresgästerna ska stå för den kommunala verksamhetsutvecklingen? Att låna pengar idag till investeringar är det bästa du kan göra eftersom räntan är så gott som noll. Varför gör då inte kommunen det, utan låter hyresgästerna få betala för det? Det blir en dubbelbeskattning på de i KKBs lägenheter!

Det kommer att gå ut över de nuvarande hyresgästerna genom att all vinst inte går tillbaka till KKB samt kommunal verksamhet blir finansierad. Det finns andra möjligheter till att lösa både fastighetsutvecklingen inom bolaget samt att kommunen utvecklar sin egen verksamhet utan att ta vinsten från KKB

Utöver den finansiella frågan så ser vi även ett problem med kravet på den tilltänkta köparen från säljaren av fastigheter, dvs hur ska KKB kunna ställa motkrav på en privat aktör för att få dem att köpa fastigheter med motkrav på att nya fastigheter ska byggas inom kommunen? Hur ska KKB kunna fastställa att det uppfylls? Vad är det som säger att löftet om nyproduktion av en potentiell köpare både sker på den plats kommunen vill se samt att vid en vidare försäljning av bostäderna att det löftet infrias?

Man kan även fråga sig var det ska byggas då kommunen har väldigt lite egen mark att anvisa. Vill påminna om att fd Scan-området – idag benämns det som Stationsstaden – ägs av just en privat aktör, likaså är det med Å-staden – det är alltså inte kommunen som äger den marken och kan inte bestämma hur och när den ska exploateras.

Hyresgästerna i KKB har även de mandat att säga vad de tycker i frågan i enlighet med KKBs boendeinflytande. Många har valt KKB just för att det är ett kommunalt bolag med den trygghet som det bör innebära. Vi vill värna om att hyresgästerna får förbli hyresgäster, och att deras boende inte blir sålt till en privat aktör som renoverar för att kunna höja hyrorna på deras boende.

Vi ser utifrån detta ingen anledning till att det behövs säljas ut något av KKBs hyresfastigheter för att få en fungerande ekonomi till att fortsätta bygga i Kävlinge kommun.

Med tanke på den ökade kostnaden för badet med ca 100 mkr, så kanske det är läge att igen se över vad som skulle kunna göras i de befintliga simhallarna – för en lägre kostnad – och inte behöva sälja bostäder för att täcka de skenande kostnaderna.

Ett alternativ hade varit att vara mer aktiv med ägardirektiven till KKB. Vi tycker att Allmännyttan har en roll att spela och med goda ägardirektiv kan den vara en dragare för bostadsbyggandet i kommunen som är efterfrågat.

För att inte tala om det oansvariga i att göra en så här stor utförsäljning utan att en konsekvensanalys blir gjord med hänseende på hyresgäster, bolaget i sig samt samhällsutvecklingen – men det är visst väldigt bråttom att få igenom försäljningen! Det saknas en konsekvensanalys om hur en utförsäljning kommer att påverka samhällsutvecklingen i Kävlinge kommun – som vi politiker är ansvariga för. Det saknas även en konsekvensbeskrivning om hur en utförsäljning påverkar hyresgästerna och deras möjligheter till att bo kvar.

Vi Socialdemokrater vill återremittera ärendet, precis som vi gjorde i KS, men det kommer inte att påverka utgången, nu vet vi även att SD stödjer utförsäljningen. Frågan blir vad Liberalernas och Centerpartiets väljare tycker om den folkförädling som dessa partier nu kommer att stå bakom – det bytet av kommuninvånare som kommer att ske – är det verkligen den människosynen som Liberaler och Centerpartister står bakom?

/För Socialdemokraterna i Kävlinge 🌹🌹🌹
Catrin Tufvesson